תנאי שימוש
תנאי שימוש
 

תנאי השימוש באתר כץ משלוחים


כללי:
השימוש באתר כפוף לתנאים המפורטים להלן. אנא קרא אותם בקפידה, שכן העיון במידע המצוי באתר מעיד על הסכמתך לתנאים אלה. האתר והמידע הכלול בו ניתנים ללא תשלום אלא כשירות למשתמשים בו ועל אחריותם בלבד. אין שום התחייבות חוזית או אחרת בין האתר לבין המשתמש ועצם השימוש באתר אינו יוצר שום קשר משפטי כלשהו בין האתר לבין המשתמש.

מידע ותכנים באתר

באתר כץ משלוחים מתפרסמים תכנים שונים. כץ משלוחים לא תישא באחריות לכל תוצאה שתנבע משימוש במידע המופיע באתר. השימוש שיעשה במידע שיופק ע"י המשתמש הוא על אחריות המשתמש בלבד.

פרטיות

כץ משלוחים תהיה רשאית להשתמש בפרטים שתמסור באתר כץ משלוחים ובמידע שתאסוף אודות דפוסי השימוש באתר - לצורך שיפור השירותים שהיא מציעה, ליצירת הקשר אתך במקרה הצורך או לצורך ניתוח ומסירת מידע סטטיסטי לצדדים שלישיים, לרבות מפרסמים. מידע זה לא יזהה אותך אישית. כץ משלוחים תהיה רשאית לשלוח אליך מדי פעם בדואר אלקטרוני מידע פרסומי אלא אם תודיע על אי רצונך לקבלם בכתב לכץ. עם זאת, כץ משלוחים לא תמסור את פרטיך האישיים למפרסמים, למעט אם הסכמת לכך במפורש בתהליך ההרשמה.

קנין רוחני

מלא זכויות היוצרים והקניין הרוחני בעיצוב האתר, ובכל תוכנה, יישום, קוד מחשב, קובץ גרפי, טקסט וכל חומר אחר הכלול בו - הינן של כץ משלוחים בלבד. אין לשנות, להעתיק, להפיץ להציג בפומבי או למסור לצד שלישי כל חלק מן הנ"ל בלא קבלת הסכמתה של כץ משלוחים בכתב ומראש.

אחריות כץ משלוחים

השירותים והמידע באתר כץ משלוחים ניתנים לשימוש כמות שהם .(AS IS) לא ניתן להתאימם לצרכיו של כל אדם ואדם. לא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי כץ משלוחים בגין תכונות של השירותים, יכולותיהם, מגבלותיהם, התאמתם לצרכיך או התגובות שיעורר (אם בכלל) פרסום פרטים, מידע או קבצים מטעמך באתר. השימוש בשירותים ייעשה על אחריותך הבלעדית והמלאה.

כץ משלוחים אינה מתחייבת כי פרטים הנמסרים באתר על ידי משתמשיו יהלמו את ציפיותיך ודרישותיך. כץ משלוחים לא תישא באחריות כלשהי לכל תוצאה שתנבע ממידע שפורסם באתר זה על ידי צדדים שלישיים.

כץ משלוחים אינה מתחייבת ששירותי האתר לא יופרעו, יינתנו כסדרם או בלא הפסקות, יתקיימו בבטחה וללא טעויות, ויהיו חסינים מפני גישה בלתי מורשית למחשבי כץ משלוחים או מפני נזקים, קלקולים, תקלות או כשלים - והכל, בחומרה, בתוכנה, בקווי תקשורת, אצל כץ משלוחים או אצל מי מספקיה.

עדכון ומחיקת מידע

כץ משלוחים מעדכנת את האתר באופן שוטף. כל מידע המתפרסם באתר זה נמחק כעבור זמן. כץ משלוחים אינה מתחייבת איפוא, שמידע שמצאת באתר במועד מסוים יוסיף להתפרסם בו גם בהמשך.

שינוי השירותים והפסקתם

כץ משלוחים שומרת לה את הזכות להפסיק בכל עת את מתן השירותים הללו, כולם או מקצתם. כץ משלוחים תוכל לשנות מעת לעת את מבנה האתר הכולל את השירותים, מראהו, היקפם וזמינותם של השירותים הניתנים בו וכל היבט אחר הכרוך בהם - והכל, בלא צורך להודיע לך על כך מראש. שינויים כאלה יבוצעו, בין השאר, בהתחשב באופי הדינמי של האינטרנט ובשינויים הטכנולוגים והאחרים המתרחשים בה. מטבעם, שינויים מסוג זה עלולים להיות כרוכים בתקלות ו/או לעורר בתחילה אי נוחות וכיו"ב בגין ביצועים שינויים כאמור ו/או תקלות שיתרחשו אגב ביצועם.

דין ומקום שיפוט

על השימוש באתר זה יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל. מקום השיפוט הבלעדי בגין כל דבר ועניין הנובע מהסכם זה או מהאתר הינו בבתי המשפט המוסמכים במחוזות תל אביב.גבעת ברנר | מיקוד: 60948 | טלפון: 5262* | פקס: 08-9449998 מפת אתר
תמונה מדברת עיצוב ובניית אתרים